Przekaż 1 % podatku


cel: Chorągiew Stołeczna ZHP

cel szczegółowy: Hufiec Pruszków SHDS,

KRS: 0000268913

O co chodzi z tym 1%?

ZHP Chorągiew Stołeczna w tym Hufiec Pruszków i Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Każdy podatnik ma prawo zadeklarować w swoim zeznaniu podatkowym, na jaką OPP chciałby, aby 1% z jego podatku dochodowego został przekazany.

Po dokonaniu rozliczeń za dany rok, Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze do organizacji.

Należy pamiętać, że podatnik nic nie traci, ponieważ jedynie deklaruje cel, na jaki ma zostać spożytkowana część jego podatku, który i tak przekazuje do Skarbu Państwa.

Na co wydawane są środki z 1%?

Choć to podatnik wykazuje dobrą wolę i wskazuje OPP, którą chciałby wesprzeć, w rzeczywistości są to pieniądze państwowe (część podatku) i sposób ich wydatkowania ściśle określają stosowne przepisy.

Pozyskane tą drogą środki mogą zostać wydane wyłącznie na działalność pożytku publicznego. W naszym przypadku są to różne działania harcerskie, mające na celu m.in.:

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

  • organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  • wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa;
  • wspierania ratownictwa i ochrony ludności;
  • promocji i organizacji wolontariatu.

 

Jak przekazać 1%?

Deklaracja przekazania 1% podatku na wybraną OPP jest niezwykle prosta. Wypełniając formularz zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) wystarczy w odpowiednim miejscu wpisać numer KRS oraz wysokość kwoty. Dodatkowo można określić cel szczegółowy, na jaki podatnik chce przekazać pieniądze – np. może to być konkretna drużyna lub szczep naszego Hufca.

Wypełnienie formularza:

  1. Deklarację przekazania 1% uzupełnić należy w części formularza zatytułowanej Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).
  2. W polu Numer KRS należy wpisać numer organizacji: 0000268913.
  3. W polu kwoty należy wpisać wartość, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
  4. W polu Cel szczegółowy 1% należy wpisać Hufiec Pruszków – SHDS. Dzięki temu pieniądze zostaną przekazane z Chorągwi bezpośrednio do naszego szczepu.

Dlaczego określenie celu szczegółowego jest tak ważne?

Organizacją Pożytku Publicznego jest Chorągiew Stołeczna – posiadająca odrębną osobowość prawną. Dlatego numer KRS dotyczy właśnie Chorągwi. Hufce i inne jednostki terenowe, nie posiadają własnego numeru KRS. Z tej przyczyny odbiorcą 1% podatku jest Chorągiew i to na jej konto spływają pieniądze. Aby część tych środków można było przekazać dalej, do jednostek terenowych (hufca, a potem szczepów i drużyn), konieczne jest wskazanie przez podatnika celu szczegółowego.

 

cel: Chorągiew Stołeczna ZHP

cel szczegółowy: Hufiec Pruszków SHDS,

KRS: 0000268913

Page1

Komentarze są wyłączone.